top of page

MENU

1. Algemeen
1.1. Qwinn is een eenmanszaak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd aan de Zandstraat 88A te 3500 Hasselt en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW BE 0567.798.012.
1.2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen Qwinn en de opdrachtgever en zijn reeds van toepassing vanaf de offerte.
1.3. Huidige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tenzij andere voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Qwinn toepasselijk worden verklaard. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden voorkomend op de documenten van de opdrachtgever voor zover deze laatste in strijd zijn met de huidige voorwaarden.

2. Definities en interpretaties Overeenkomst: de overeenkomst tussen Qwinn en de opdrachtgever die zich akkoord verklaart met onderhavige algemene voorwaarden; Kosten: de kosten die worden geassocieerd met de levering van producten en/of diensten aan de opdrachtgever door Qwinn; Opdrachtgever: de persoon of entiteit met wie Qwinn een overeenkomst sluit en waarvan de gegevens zijn opgenomen in de overeenkomst; Producten en/of diensten: alle door Qwinn verstrekte goederen, producten en/of diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden, bestaande uit ondermeer maar niet uitsluitend: Onderhoud websites, Grafische vormgeving, Tekstschrijven, Zoekmachinemarketing (SEA), Zoekmachineoptimalisatie (SEO), Internetmarketing, Advertentieverkoop en -bemiddeling, Marketingadvies, Marketingconsultancy, Verzorgen van mailings (zowel per post als elektronisch), Levering drukwerk en andere visuele uitingen, Levering relatiegeschenken, Evenementorganisatie, Social Media Marketing, Ontwerpen van logo’s en huisstijlen

 

3. Offerte
3.1. Qwinn stelt op vraag van de toekomstige opdrachtgever een individuele offerte op waarin een uiteenzetting van de verzochte opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen worden weergegeven. De prijsberekeningen in deze offerte hebben steeds een indicatief karakter, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is bepaald.
3.2. Iedere door Qwinn opgestelde offerte is slechts geldig ten aanzien van de personen tot wie de offerte is gericht.
3.3. Iedere offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld op de individuele offerte zelf, of bij gebreke hieraan is de offerte geldig in tijd tot 30 kalenderdagen na de offertedatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen. Voornoemde offerteprijs kan desgevallend onder druk van de papierprijs evenredig verhoogd worden. Die verhoging dient door Qwinn te worden bewezen via verschillende, gedateerde offertes van de drukkerij.
3.4. Bij overeenkomsten die langer dan één jaar duren worden bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode de gehanteerde tarieven en prijzen automatisch geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer der consumptieprijzen. Deze berekening gebeurt volgens de formule (basisprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer. Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand van het jaar waarin de prijs wordt herzien. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand van het jaar voorafgaand aan het jaar van het nieuwe indexcijfer.
3.5. Qwinn kan ten allen tijde overgaan tot een herziening van de gehanteerde tarieven en prijzen. Een herziening is enkel mogelijk in het kader van een overeenkomst waarbij een termijn van minstens 12 maanden werd verstreken sinds de aanvang van de overeenkomst of de meest recente herziening. Qwinn brengt de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van deze herziening, ten minste 30 dagen voorafgaand aan deze herziening. De opdrachtgever wordt geacht zich akkoord te verklaren met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste 30 dagen na de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven.
3.6. De offerte dient door de opdrachtgever binnen de voormelde termijn ondertekend (kan ook elektronisch) terug te worden overgemaakt aan Qwinn.
3.7. De door Qwinn meegedeelde offerteprijs geldt voor de opdracht en uitvoering zoals specifiek in de offerte omschreven. Indien – steeds in samenspraak met de opdrachtgever – de opdracht uitgebreid wordt (met onder meer extra tekst, foto’s, logo’s, lay-out, pagina’s, verplaatsingen) of enige andere afwijking van de oorspronkelijke offerte zich voordoet, dan gelden de algemene door Qwinn vermelde tarieven.
3.8. De mondelinge opdrachten vanwege de opdrachtgever die dergelijke uitbreiding van de oorspronkelijke offerte en van de prijs tot gevolg hebben, worden door de opdrachtgever welomschreven via mail doorgespeeld aan Qwinn, die de meerprijs ter kennis zal brengen aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, worden de mondelinge opdrachten uitgevoerd zoals mondeling gevraagd, doch kan er later door de opdrachtgever geen betwisting of verhaal ingeroepen worden tegen de aanrekening van een meerprijs bovenop de prijs vermeld in de offerte.

 

4. Verplichtingen opdrachtgever
4.1. Een vlotte medewerking van de opdrachtgever is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen. Dit impliceert dat alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen gesteld dienen te worden die vereist zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
4.2. Alle opdrachten worden uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever aan Qwinn kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen. De opdrachtgever zal Qwinn alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, noodzakelijke en relevante informatie en gegevens verstrekken.
4.3. De opdrachtgever verstrekt aan Qwinn de door hem gehanteerde privacy policy, conform de GDPR-wetgeving, die vervolgens door Qwinn geplaatst wordt op de te ontwerpen website. Qwinn voorziet hiertoe de cookie vermelding.
4.4. De opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Qwinn verstrekte informatie. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
4.5. Qwinn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Qwinn is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.6. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten en dat de eventuele gevolgen hiervan volledig voor rekening van de opdrachtgever zijn. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Qwinn zijn verstrekt, heeft Qwinn het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.7. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Qwinn ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Qwinn terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Qwinn de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
4.8. Qwinn is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

 

5. Uitvoering van de opdracht door Qwinn
5.1. Qwinn garandeert dat iedere opdracht goed en zorgvuldig wordt uitgevoerd en aan een hoge kwaliteit wordt afgewerkt. Qwinn behartigt de belangen van de opdrachtgever in onafhankelijkheid en verzekert dat de uitvoering van haar producten en diensten steeds gebeurt in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector, waarbij er gebruik wordt gemaakt van de recente inzichten en technologieën.
5.2. Qwinn beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, in overeenstemming met de oorspronkelijke opdracht of offerte.
5.3. Iedere aan Qwinn toevertrouwde opdracht betreft een middelenverbintenis.
5.4. De meegedeelde leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn indicatief.
5.5. Indien het nodig blijkt voor de goede uitvoering van de opdracht kan Qwinn beroep doen op de diensten van gespecialiseerde derden, dewelke zij volledig vrij kan aanstellen. Qwinn is nooit aansprakelijk voor fouten van derden.
5.6. De uitwerking van een opdracht kan desgevallend – in samenspraak met de opdrachtgever – worden onderverdeeld in deelopdrachten die elk worden uitgevoerd binnen een tussen partijen overeengekomen tijdskader. De uitvoering van de volgende deelopdracht kan afhankelijk worden gemaakt van de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever inzake de vorige opgeleverde deelopdracht.
5.7. Qwinn zal steeds de termijn voor goedkeuring aanduiden bij de oplevering. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 kalenderdagen na de oplevering reageert, gaat Qwinn uit van de impliciete goedkeuring van de (deel)opdracht door de opdrachtgever.
5.8. De uitvoering door Qwinn van laattijdige opmerkingen vanwege de opdrachtgever worden steeds beschouwd als meerwerk met hieraan verbonden een meerprijs.
5.9. De definitieve oplevering van de door Qwinn verstrekte diensten gaat gepaard met de aanvang van een garantietermijn die gedurende 3 maanden geldt. Tijdens deze garantieperiode verwerkt Qwinn iedere vorm van feedback vanwege de opdrachtgever omtrent het geleverde product binnen een redelijke termijn. De opdrachtgever dient de voorgehouden fouten en/of onvolkomenheden in de functionaliteit steeds gedetailleerd te beschrijven en aan te tonen. Qwinn kan enkel rekening houden met schriftelijk meegedeelde feedback.

 

6. Tarieven en betalingsmodaliteiten – contractuele wanprestatie
6.1. De door Qwinn gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, omvatten de prijzen de reiskosten en het gebruik van de IT-apparatuur die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
6.2. De door Qwinn geleverde prestaties worden - behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen - als volgt gefactureerd aan de opdrachtgever: een eerste voorschotfactuur ten belope van 30% wordt binnen 7 kalenderdagen verzonden aan de opdrachtgever na ondertekening van de offerte. Een tweede factuur ten belope van 70% wordt verstuurd aan de opdrachtgever binnen 7 kalenderdagen na goedkeuring van de teksten, opdrachten en/of sociale media advertenties. De eventuele factuur betreffende het drukwerk, wordt verstuurd na levering van de drukwerken.
6.3. De betaling van elke factuur dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te gebeuren, behoudens de provisiefactuur.
6.4. Alle opmerkingen betreffende facturatie moeten binnen 5 kalenderdagen na factuurdatum bekend gemaakt worden middels een aangetekend schrijven.
6.5. Facturen die niet betaald zijn op de vervaldag geven van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling aanleiding tot een verwijlsinterest van 2% per maand vanaf de vervaldag en tot een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de verschuldigde som met een minimum van 150,- euro.
6.6. Qwinn behoudt zich tevens het recht voor in geval van laattijdige betaling dan wel enige andere contractuele wanprestatie in hoofde van de opdrachtgever elke verdere dienstverlening te weigeren of in te houden totdat het volledig openstaande factuurbedrag is aangezuiverd dan wel de contractuele verplichtingen zijn nagekomen. Qwinn behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren en de aangeleverde website offline plaatsen. Nadat de achterstallige bedragen voldaan zijn en /of de geschonden verplichtingen nageleefd worden, zullen de diensten opnieuw geactiveerd worden tegen de eenmalige vergoeding van € 75,00. Indien de opdrachtgever 7 dagen na ingebrekestelling door Qwinn in gebreke blijft haar contractuele verplichtingen na te komen is Qwinn gerechtigd om de overeenkomst zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden lastens de opdrachtgever. Hierbij heeft Qwinn recht op een (bijkomende) schadevergoeding van 30% van de overeengekomen totaalprijs, waarbij Qwinn steeds het recht heeft een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
6.7. Ingeval het voorwerp van deze overeenkomst een overdracht van enige eigendom uitmaakt, blijven de geleverde producten exclusieve eigendom van Qwinn tot na de volledige voldoening door de opdrachtgever van al hetgeen als tegenprestatie verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten, en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s betreffende het voorwerp van deze overeenkomst integraal worden gedragen door de opdrachtgever vanaf het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
6.8. Tevens behoudt Qwinn zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever.

 

7. Vertrouwelijkheid
7.1. Qwinn en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van de uitvoering van onderhavige overeenkomst, ten allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is meegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk is aangeduid als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet beschouwd worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk plegende partij in het gedrang. De inbreuk makende partij heeft de verplichting om de andere partij te vrijwaren voor elke schade die het gevolg is van deze inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)gerechtelijke stappen. De concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van de know-how van Qwinn zijn strikt vertrouwelijk informatie en kunnen onder geen enkel beding aangewend of ter kennis gebracht worden door de opdrachtgever aan derden.Elke inbreuk wordt gesanctioneerd met een schadevergoeding van 300 €.
7.2. De diensten en leveringen van Qwinn mogen enkel en alleen gebruikt worden door de opdrachtgever. Het is strikt verboden, behoudens schriftelijke toestemming van Qwinn, om de diensten ter beschikking van derden te stellen die hiertoe niet uitdrukkelijk vernoemd zijn in de tussen Qwinn en de opdrachtgever overeenkomst. 7.3. Indien de opdrachtgever het exclusief gebruik niet naleeft, zal dit aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding, verschuldigd door de opdrachtgever, ten belope van 10% van de tussen partijen overeengekomen verschuldigde prijs met een minimum van 300 €, onverminderd het recht van Qwinn om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
7.4. Qwinn is gerechtigd de naam en het logo van de opdrachtgever op de website van Qwinn te plaatsen en te gebruiken als referentie richting derden.
7.5. Qwinn maakt in het kader van de Social Media Marketing gebruik van een eigen advertentie-account bij onder meer Facebook, Instagram en advertenties op andere kanalen. Ingeval van beëindiging van de samenwerking tussen Qwinn en de opdrachtgever, erkennen beide partijen dat de opdrachtgever geen toegang verkrijgt tot deze advertentie-account, noch in de mogelijkheid wordt gesteld om deze advertentie-account over te nemen. Qwinn verleent bij beëindiging van de overeenkomst alle nuttige gegevens aan de opdrachtgever die noodzakelijk zijn om de Sociale Media Marketing verder te zetten.
7.6. De opdrachtgever die over een eigen advertentie-account beschikt, verleent aan Qwinn de toegang om in deze account te werken gedurende de duur van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 

8. Verwerking van persoonsgegevens
8.1. Qwinn en de opdrachtgever erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is en door hen beide zal worden nageleefd. De opdrachtgever dient te worden beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Qwinn is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en zal de persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van of in opdracht van de opdrachtgever aanwenden.
8.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk om de door hem gehanteerde privacy policy, in toepassing van de GDPR-wetgeving, aan te leveren aan Qwinn die deze vervolgens op de te ontwerpen website plaatst.
8.3. De opdrachtgever zal Qwinn vrijwaren voor alle bedragen in hoofdsom, interesten en kosten in navolging van aanspraken die door derden geformuleerd worden opzichtens Qwinn dienaangaande.

 

9. Garanties
9.1. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zal de dienst door Qwinn worden geleverd zonder garantie of enige verklaring van welke aard dan ook. Qwinn wijst alle dergelijke garanties en verklaringen af, met inbegrip van enige garantie of vertegenwoordiging dat de geleverde dienst vrij is van gebreken, voldoende kwaliteit, geschikt voor een bepaald doel of niet-inbreuk pleegt op de rechten van derden. De opdrachtgever aanvaardt alle risico’s en verplichtingen verbonden aan het gebruik van de dienst.
9.2. Qwinn verzekert haar uiterste best te doen om de sociale media aanwezigheid van de opdrachtgever te vergroten, maar biedt geen garanties betreffende specifieke doelen of te behalen cijfers noch enig gegarandeerd rendement op het inkomen.

 

10. Aansprakelijkheid
10.1. Qwinn is uitsluitend aansprakelijk voor iedere toerekenbare opzettelijke en zware fout die veroorzaakt wordt gedurende de uitvoering van de verbintenissen uit de overeenkomst met de opdrachtgever.
10.2. Eventuele aansprakelijkheid van Qwinn is beperkt tot vergoeding van de werkelijk bewezen rechtstreekse schade en kan nooit meer bedragen dan de kostprijs van de geleverde diensten en/of producten.
10.3. In geen geval is Qwinn aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals bijvoorbeeld commerciële of financiële schade, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten of verliezen en kosten ten gevolge van een gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen ingesteld tegen de opdrachtgever.
10.4. De aansprakelijkheid van Qwinn wegens toerekenbare opzettelijke en zware tekortkoming ontstaat slechts indien de opdrachtgever Qwinn onverwijld schriftelijk in gebreke stelt binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de schade, waarbij een redelijke termijn aan Qwinn wordt verleend voor het herstel van de tekortkoming en Qwinn ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Qwinn in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
10.5. Qwinn is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, aangewend door Qwinn voor de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden Qwinn voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.

 

11. Overmacht
11.1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Overmacht impliceert een tekortkoming, welke aan één der partijen niet kan worden toegerekend, niet is te wijten aan zijn schuld en evenmin krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt. Ingeval van overmacht zal de betreffende partij de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. De uitvoering van de overeenkomst wordt gedurende de overmacht opgeschort.
11.2. Onder overmacht wordt mede verstaan: (1) overmacht van toeleveranciers van Qwinn (2) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de opdrachtgever aan Qwinn is voorgeschreven, (3) overheidsmaatregelen, (4) elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (5) oorlog, werkbezetting, staking en algemene vervoersproblemen.
11.3. Indien de overmacht situatie langer dan twee maanden duurt zullen partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijziging van de door overmacht opgeschorte bepaling(en) van de overeenkomst. Bij gebreke van een dergelijke overeenstemming binnen een maand, kan elk der partijen deze overeenkomst beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te houden te zijn. Qwinn behoudt evenwel het recht op betaling van reeds geleverde goederen, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Door toekenning van de opdracht aan Qwinn verleent de opdrachtgever aan Qwinn een gebruiksrecht op alle voor de opdracht benodigde intellectuele eigendomsrechten. Hierbij zal Qwinn onder meer toegang krijgen tot alle media kanalen van de opdrachtgever (Facebook, Linkedin, Instagram, …) Qwinn zal dit gebruiksrecht uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever.
12.2. Qwinn kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor schade in hoofde van de opdrachtgever ingevolge acties of onrechtmatige daden van derden in welke zin dan ook met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtgever, hacking van mediakanalen van de opdrachtgever, ...
12.3. De opdrachtgever vrijwaart Qwinn tegen aanspraken van derden met betrekking tot enige inbreuk van rechten van intellectuele eigendom van die derden.
12.4. Alle intellectuele eigendomsrechten die door Qwinn worden gebruikt of belichaamd in verband met de aanlevering van content voor het uitvoeren van de diensten blijven eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtgever verkrijgt alle intellectuele eigendomsrechten van hetgeen in opdracht door Qwinn wordt gecreëerd. Qwinn kan niet meer intellectuele rechten overdragen dan wettelijk toegestaan.
12.5. Indien Qwinn grafisch materiaal (o.a. teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen etc.) aanlevert om de dienst ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren, behoudt Qwinn alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op dit grafisch materiaal en verleent zij aan de opdrachtgever, voor de duur van de overeenkomst, een exclusieve niet-overdraagbare licentie.
12.6. De overdracht van de intellectuele eigendomsrechten heeft geen betrekking op concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van de know-how van Qwinn. De eigendomsrechten van de opdrachtgever blijven beperkt tot wat bepaald wordt in de desbetreffende licenties.
12.7. Alle door Qwinn gecreëerde of terbeschikkinggestelde grafische materialen kunnen door de opdrachtgever enkel gebruikt worden voor vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. De opdrachtgever dient met aan hem verstrekte gegevens / informatie zodanig om te gaan dat deze evenmin oneigenlijk gebruikt kunnen worden door derden.
12.8. Het ongeautoriseerde gebruik geeft aanleiding tot facturatie ten belope van 50% van het door Qwinn gehanteerde standaardtarief voor iedere vastgestelde schending apart.
12.9. Qwinn behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde content in latere projecten te gebruiken en om de voor opdrachtgever ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele-, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden.

 

13. Wijzigingen en meerwerk
13.1. Indien Qwinn op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden door de opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Qwinn. Qwinn is nooit verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
13.2. Door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel kunnen het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de opdrachtgever nooit enige grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
13.3. Qwinn zal de opdrachtgever steeds voorafgaandelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

 

14. Geschillenregeling
14.1. Alle geschillen ontstaan uit de rechtsbetrekkingen tussen Qwinn en de opdrachtgever worden exclusief voorgelegd aan de Rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt. De overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
14.2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig zou worden verklaard blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en geldig tussen partijen en partijen verbinden er zich toe de nietige bepaling te vervangen door een geldige die het meest de bedoeling van partijen benadert m.b.t. de ongeldige bepaling.

Algemene Voorwaarden

bottom of page